Tupoksi Kepala Dinas

TUGAS POKOK DAN FUNGSIParagraf KesatuKepala DinasPasal 9
 1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda; dan

 2. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman tranmigrasi, pengembangan kawasan tranmigrasi dibidang ketenaga Kerjaan, pengawasan,  hubungan industrial dan badan pelaksanaan  jaminan sosial.Pasal 10Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 1. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;

 2. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

 3. pembinaan dan pengendalian penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang transmigrasi dan tenaga kerja;

 4. pengendalian dan pengkoordinasian tugas penyiapan rancangan produk hukum daerah;

 5. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penyebaran informasi  transmigrasi dan ketenaga kerjaan;

 6. pembinaan, pengendaliandan pengkoordinasian hubungan industrial, pengupahan dan syarat kerja, kelembagaan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, norma keselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenaga kerjaan, pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar;

 7. pembinaan dan pengendalian pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja, penduduk yang dimukimkan, penempatan tenaga kerja serta pemberian izin tenaga kerja asing;

 8. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan transmigrasi dan tenaga kerja;

 9. pembinaan UPTD;

 10. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang  transmigrasi ketenaga kerjaan; dan

 11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Facebook Fans Page